Holmestrand Bys Vel.v/Toralf Cock, Strandholmen 2, 3080 Holmestrand
Tlf: 901 20 785