top of page

VEDTEKTER FOR HOLMESTRAND BYS VEL

Revidert på årsmøte sist 29.03.2017.

§1 Formål

Holmestrand Bys Vel har som formål å ta aktivt del i utformingen av byen vår.

Vi vil fortrinnsvis engasjere oss i sentrumsnære områder og vi ønsker en levende by som gir rom for trivsel og livskvalitet.

§2 Medlemskap

Alle kan være medlem av foreningen. Kun enkelt medlemskap. Årskontingent fastsettes av årsmøtet.

§3 Årsmøte

Årsmøte er foreningens høyeste myndighet. Årsmøte har beslutningsdyktighet når det er lovlig innkalt ved innkalling 14 dager før årsmøte. Alle medlemmene har møte- og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars.

Årsmøte behandler:

1. Godkjenning av dagsorden og valg av møteleder

2. Årsberetning, regnskap, medlemsavgift, budsjett 

3. Innkomne forslag som er innsendt 14 dager før årsmøtet

4. Tre styremedlemmer velges på hvert årsmøte for 2 år av gangen

5. Revisor velges for 2 år av gangen

6. Som valgkomite fungerer styret

7. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen

§4. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret anser det nødvendig, eller minst ¼  av medlemmene forlanger det.  Møtet kan kun behandle den eller de saker som er anført som grunn for at ekstraordinært årsmøte kreves. Ekstraordinært årsmøte kunngjøres ved innkalling med en ukes varsel.

§5. Styret

Styret skal bestå av minimum 4, maksimum 6 medlemmer samt vararepresentanter. Halvparten av medlemmene velges for 2 år på årsmøtet. Forslag til leder, sekretær  og kasserer gjøres av styret som også fungerer som valgkomite. Leder innkaller til styremøter. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. 

Ved likt stemmetall, har leder dobbeltstemme. 

Varamedlem har møterett til alle styremøter men er da uten stemmerett. 

Dersom varamann møter i stedet for styremedlem som har meldt avbud har han/hun stemmerett.

Styrets oppgaver:

1. Å videreføre igangsatte saker

2. Å forberede saker for årsmøte og styremøter

3. Å dersom nødvendig oppnevne arbeidsgrupper

4. Å sørge for kontakt med medlemmene ved medlemsmøter utenom årsmøte.

5. Å innkalle representanter for arbeidsgruppene til utvidet styremøte dersom det er behov       for det.

6. Å sørge for kontakt med de øvrige velforeninger i kommunen.

§6. Utmelding

Ønsker et medlem å melde seg ut av foreningen, skal dette skje skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen 2 år etter årsmøtet, anses som utmeldt.

§7. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan kun gjøres på årsmøtet og dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for endringen.

§8. Oppløsning

Oppløsning av foreningen må vedtas på 2 årsmøter og med 2/3 stemmeflertall 

Ved oppløsning gjør årsmøtet vedtak om disponering av foreningens midler med 

samme stemmeflertall. 

29.03.2017

bottom of page